ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Bronsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2019 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Bronsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Metal-free selective synthesis of 2-substituted benzimidazoles catalyzed by Bronsted acidic ionic liquid: Convenient access to one-pot synthesis of N-alkylated 1,2-disubstituted benzimidazoles
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-11-25 06:53:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -