ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสังเคราะห์อนุพันธ์ 3-(ไดเอริลเมธิล)อินโดลแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2019 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์อนุพันธ์ 3-(ไดเอริลเมธิล)อินโดลแบบขั้นตอนเดียวเพื่อใช้ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : One-Step Synthesis of 3-(diarylmethyl) indole Derivatives as alpha-glucosidase Inhibitors
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2562 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อนินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาhttp://science.buu.ac.th/...

TAG

3-(Diarylmethyl)indoles, a-Glucosidase inhibitory activity, Bi(OTf)3

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-11-25 06:53:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-11-25 19:50:54