ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

-

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
-http://www.elsevier.com

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-27 15:47:47

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-27 15:49:19