ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Development and invitro/invivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by fteeze drying

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Development and invitro/invivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by fteeze drying
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development and invitro/invivo evaluation of tamarind seed gum-based oral disintegrating tablets after fabrication by fteeze drying
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
Journal of Drug Delivery Science and Technologyhttp://www.elsevier.com

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-27 16:46:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -