ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A model for predicting time-dependent chloride binding capacity of cement-fly ash cementitious system

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2547 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-21 05:53:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -