ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Experimental study to determine the tension-softening curve of concrete

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2543 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-21 05:53:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -