ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of Groud Granulated Blast-Furnace Slag on Chloride Diffusion Coefficient and Compressive Strength of Concrete

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of Groud Granulated Blast-Furnace Slag on Chloride Diffusion Coefficient and Compressive Strength of Concrete
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Groud Granulated Blast-Furnace Slag on Chloride Diffusion Coefficient and Compressive Strength of Concrete
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-21 05:53:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -