ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Chloride penetration, corrosion of reinforeing steel and compressive strength of concrete contatining fly ash and concrete with slag cement after 4-year exposure in marine environment

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Chloride penetration, corrosion of reinforeing steel and compressive strength of concrete contatining fly ash and concrete with slag cement after 4-year exposure in marine environment
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Chloride penetration, corrosion of reinforeing steel and compressive strength of concrete contatining fly ash and concrete with slag cement after 4-year exposure in marine environment
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-21 05:53:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -