ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of Fly Ash and Limestone Powder on Chloride Diffusion Coefficient and Compresive Stength of Concrete exposed to Marine Enviroment for 3 Years

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of Fly Ash and Limestone Powder on Chloride Diffusion Coefficient and Compresive Stength of Concrete exposed to Marine Enviroment for 3 Years
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Fly Ash and Limestone Powder on Chloride Diffusion Coefficient and Compresive Stength of Concrete exposed to Marine Enviroment for 3 Years
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-21 05:53:17

แก้ไขล่าสุดโดย : -