ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. พลังงานชีวมวลโดยการย่อยสลายด้วยความร้อนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. พลังงานชีวมวลโดยการย่อยสลายด้วยความร้อนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Biohythane production from Chlorella sp. biomass by two-stage thermophilic solid-state anaerobic digestion
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. จอมภพ แววศักดิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
researchgatehttp://https://www.resear...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การหาตำแหน่งที่ตั้งของกังหันลมที่สามารถผลิตพลังงานได้สูงสุดในฟาร์มกังหันลม ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)การประเมินศักยภาพของพลังงานลมด้วยระเบียบวิธีแผนที่ลมมหภาค: กรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยการจำลองแบบสถานะไม่คงตัวของระบบสูบน้ำแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และ พลังงานลมโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ TRNSYS 16.01ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริด ที่ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทองจังหวัดพัทลุงการประเมินทรัพยากรลมตามแนวชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-26 18:29:22

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-26 22:39:28