ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเซลลูโลสจากน้้าคั้นยอดปาล์มน้้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2558 การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54http://www.lib.ku.ac.th/K...

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-01-27 14:24:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -