ค้นหานักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กรรณิกา ทองอุบล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเท...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,ส...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กฤตวยาน์ ทองคู่

สาขาเทคโนโลยีสารสนเท...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 333 3943

โทรสาร

02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล

stdb@most.go.th