ค้นหานักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด

-
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ. กรกฎ นุสิทธิ์

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทนพ.ดร. กระจ่าง ตลับนิน

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. กันตพร ช่วงชิด

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. กาญจนา นาคประสม

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ. กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร. กิจติ รอดเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. กิตยุตม์ กิตติธรสกุล

สาขาเทคโนโลยีสารสนเท...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

สาขาบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ. โกวิทย์ ศุภโกศล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ขจรเกียรติ ศรีนวลสม

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อเรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 333 3943

โทรสาร

02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล

stdb@most.go.th