ค้นหานักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร. กนกพร สุคำวัง

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

-
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กรทิพย์ กรรณิการ์

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กรรณิกา ทองอุบล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร. ก้องภู นิมานันท์

-
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. กัญญรัตน์ สุทธภักติ

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. กัลยา เจือจันทร์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. กานดา หวังชัย

สาขาเกษตรศาสตร์และทร...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

02 333 3943

โทรสาร

02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล

stdb@most.go.th