นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Phopgao Buddharak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1760
  • อีเมล : su_buddha@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การชักนำแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงเมลดของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของกุหลาบปารากวัยในสภาพปลอดเชื้อ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การชักนำให้เกิดหลายยอดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของข้าวหอมมะลิ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเข้ากล้วยไม้ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลร่วมของ α-naphthaleneacetic acid กับ N6-benzyladenine ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของผักโขม 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 สูตรอาหารที่ชักนำให้เกิดต้นที่สมบูรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบโสน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อน และปลายยอดโมกพวงในสภาพปลอดเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในสภาพปลอดเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับการถ่ายฝากสารพันธุกรรมด้วยแบคทีเรีย Agrobacterium tumefaciens 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ผลของ Thidiazuron (TDZ) และ 2, 4-Dichlorophenoxyacetec acid (2, 4-D) ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดของใบอ่อนพุดจีบ (Tabernaemontana divaricate L.) ในสภาพหลอดทดลอง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด และใบอ่อนของมะลิลา. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การศึกษา Karyotype ของกวาวเครือขาว. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ UDP-glucose : anthocyanin 5-O-glucosyltransferase (5-GT) จากดแกอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การชักนำให้เกิดตายอดของมะลิ (Jasminum spp.)ในสภาพปลอดเชื้อ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การถ่ายฝากยีน DFR เข้าพืชปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การโคลน cDNA ที่เข้ารหัสเอนไซม์ Flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) จากดอกกล้วยไม้ สกุลแอสโคเซนดา (Ascocenda sp.). 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Isolation and Characterization of F3’ H Gene AND Genetics transformation in Clitoria ternatea Linn via Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Isolation and Characterization of F3’H Gene from Ascocenda sp. AND Genetics transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep and Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) via Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Isolation of Dihydroflavonal reductase (DFR) gene and Genetics Transformation in Clitoria ternatea Linn. via Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Molecular Cloning of Dihydroflavonal reductase (DFR) and flavonoid 3’-hydroxylase (F3’ H) Gene from from Curcuma. alismatifolia Gagnep and Ascocenda sp. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้ โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การส่งถ่ายยีนเข้ากล้วยไม้โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัญ (Clitoria ternatea Linn.) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การส่งถ่ายยีนเข้าพืชอัญชัน(Clitoria ternater Linn.)โดยใช้Agrobacterium tumefaciens 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Isolation and Expression Analysis of MYC gene from Butterfly Pea (Clitoria ternatea Linn.) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Genetic transformation in Curcuma alismatifolia Gagnep. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 ความหลากหลายของกล้วยไม้เกาะอาศัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Transformation in Curcuma. Abstract Form XXII EUCARPIA Symposium section Ornamentals Breeding For Beauty 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานสี่ทิศในสภาพปลอดเชื้อ 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 ผลของไซโตไคนิน และออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อใบอ่อนกุหลาบหินในสภาพปลอดเชื้อ 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังแดง (Gardenia erythroclada) และมะคังขาว (Taminadia uliginosa) ในสภาพปลอดเชื้อ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วันวิสาข์ พิระภาค อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิรศาธิญากร บรรหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2544 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี -- ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-06 11:57:17

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-15 10:02:28