นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Siriporn Okonogi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944343
  • อีเมล : sirioko@pharmacy.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing Escherichia coli 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Enhancement of acaricide activity of citronella oil after microemulsion preparation 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Physicochemical characterization of lycopene-loaded nanostructured lipid carrier formulations for topical administration 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 3'-R/S-Hydroxyvoacamine, a potent acetylcholinesterase inhibitor from Tabernaemontana divaricata 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemic and small cell lung carcinoma cells 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การศึกษาพุดจีบเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชั่นของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอเฮกซิดีนและไดโคลฟิแนค และการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตรโดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Factors influencing antioxidant activities and total phenolic content of guava leaf extract 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Investigation of fruit peel extracts as sources for compounds with antioxidant and antiproliferative activities against human cell lines 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Cephalexin Microspheres for Dairy Mastitis. Effect of Preparation Method and Surfactant Type on Physicochemical Properties of the Microspheres 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันหอมระเหยข่าเพื่อเป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาตำรับแกรนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF Momordica cochinchinensis LEAF EXTRACTS AND THEIR RESPECTIVE PHARMACEUTICAL FORMULATION 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Preparation and Physicochemical Characterization of Chitosan-Alginate Micro/Nanoparticles Containing Centella asiatica Extract 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Probiotic Properties of Lactobacilli Isolated from Thai Traditional Food 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Comparative probiotic properties of Lactobacillus fermentum isolated from Thai traditional fermented foods: miang and nham 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Development of tablets containing probiotics: Effects of formulation and processing parameters on bacterial viability 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Effect of surfactant on size and encapsulation efficiency of cephalexin-loaded microparticles 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Nanoencapsulation of Centella asiatica bioactive extract 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาตำรับยารักษาโรคปริทันต์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพยาทาผิวหนังต้าน เชื้อราที่มีจำหน่ายในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การศึกษาหาปริมาณและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของ น้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของแมงลักคา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำ โดยระบบ Solid Disspersion งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 ความเป็นไปได้ในการใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากโดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (ตอนที่ 1) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นสารเสริมสำหรับสุกร (ตอนที่ 1) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดย ระบบ Solid Dispersion งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดยระบบ Solid Dispersion (ตอนที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพ ในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง (ตอนที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การใช้แป้งจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อพัฒนาตำรับยาแบบสลายตัวทางชีวภาพในการรักษาโรคปริทันต์และโรคผิวหนัง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การพัฒนาตำรับยาสอดเต้านมเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบสำหรับโคกำลังให้นม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/08/2542 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาเอก Faculty of Pharmacy Pharmaceutical Sciences Chiba University , Japan

KEYWORD

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-12-11 15:49:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:26:47