นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. Vijitra Luangin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 0956614369
  • อีเมล : vijitra.l@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 สุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Bioactivities of organic riceberry broken rice and crude riceberry rice oil งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Discovery of a Bacterial Glycoside Hydrolase Family 3 (GH3) β-Glucosidase with Myrosinase Activity from a Citrobacter Strain Isolated from Soil งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี Science Biotechnology (Upper 2nd Class Hons) Imperial College London, UK
2552 ปริญญาโท Science Biochemical Research (Distinction) Imperial College London, UK
2556 ปริญญาเอก Science Microbiology & Biochemistry Imperial College London, UK

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-12-04 14:22:09

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2561-03-20 10:06:37