นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร โอภาส พิมพา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร โอภาส พิมพา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Opart Pimpa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : opimpa@hotmail.com
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณภาพเนื้อโคขุนของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมพืชสมุนไพรท้องถิ่น 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแร่ธาตุก้อน UMMB ในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้ขี้เค้กจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลักร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ผลการใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมไขมันไหลผ่านต่อองค์ประกอบน้ำนมของโคนม 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/12/2538 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Ruminant Nutrition University Putra Malaysia

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 13:11:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:31:11