นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Parichart Ninwichian
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : PARICHART@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียดในปลาดุกบิ๊กอุย 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในหอยตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีลำดับเบสยุคใหม่ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ (Crassostrea belcheri) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับหอยนางรมพันธุ์ใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 อิทธิพลของสีพื้นหลังต่อการเจริญเติบโต การอยู่รอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียด ของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 อิทธิพลของสีถังต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและสีผิวของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 แหล่งของแคโรทีนอยด์ธรรมชาติที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาแฟนซีคาร์ฟ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/09/2555 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Fisheries & Allied Aquacultures Auburn University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 15:21:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:25:38