นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sompong O-Thong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0887906992
  • อีเมล : sompong.o@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
ศึกษาการผลิตเอทานอลจากลำต้ยปาล์ม , การผลิตก๊าซชีวภาพ, การผลิตไบโอไฮโดรเจน, การผลิตไบโอไฮเทน, การศึกษาโครงสร้างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม, DGGE, FISH
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การปรับปรุง biomethanisation ของโซลิดสเตตที่เพิ่มขึ้นของพวงปาล์มน้ำมันเปล่าที่ว่างเปล่าหลังจากการปรับสภาพเชื้อรา 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การผลิตก๊าซชีวภาพพร้อมกันและการกำจัดซัลเฟตจากน้ำเสียจากแผ่นยางโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบสองขั้นตอน 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าและน้ำเสียและกากตะกอนน้ำมันของปาล์มน้ำมันโดยใช้การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบโซลิดสเตต 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและผลไม้เปล่าโดยใช้กระบวนการย่อยของเหลวและของแข็งแบบไม่ใช้อากาศ 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Thermotolerant cellulolytic Clostridiaceae and Lachnospiraceae rich consortium enhanced biogas production from oil palm empty fruit bunches by solid-state anaerobic digestion 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Effect of inoculum types and microbial community on thermophilic and mesophilic solid-state anaerobic digestion of empty fruit bunches for biogas production 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงจากน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยการหมักแบบเข้มในสองขั้นตอนและการแยกด้วยกระแสไฟฟ้าของจุลินทรีย์ภายใต้สภาพอุณหภูมิร้อน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยโดยการย่อยแบบร่วมกับน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนและอุณหภูมิแบบไม่ใช้อากาศของเฟสน้ำที่เกิดจากการทำให้น้ำร้อนในก้านข้าวโพด: การเข้าใจระดับโมเลกุลและเมแทบอลิซึม 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มและน้ำมะพร้าว / โพลีเอทิลีนไกลคอล 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การศึกษาลักษณะของเส้นใยเซลลูโลสที่แยกได้จากชีวมวลปาล์มน้ำมันปาล์ม 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุลและจุลินทรีย์ที่มีต่อการทำความเข้าใจการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียจากการทำให้ของเหลวในระบบบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลความร้อนของกากตะกอนน้ำเสียอำนวยความสะดวกโดยถ่านกัมมันต์แบบเม็ด 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 บทที่ 5 - การหมักด้วยความร้อนสำหรับการผลิตไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้น 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 ปรับปรุงการผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้เอนไซม์ Lignocellulolytic จาก Trichoderma koningiopsis TM3 ผ่านการย่อยร่วมของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากปาล์มน้ำมัน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 ผลของน้ำมันและอนุพันธ์ในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต่อความไม่สมดุลของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 ลักษณะอุทกพลศาสตร์และรูปแบบของเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบดพร้อมเซลล์ที่ตรึงบนถ่านกัมมันต์สำหรับการผลิตไฮโดรเจน 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ระดับการผลิตไบโอไทเทเนี่ยมจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยการหมักแบบไม่ใช้อากาศแบบสองขั้นตอน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 ผลกระทบของไขมันในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต่อความไม่สมดุลในกระบวนการของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การผลิตไฮโดรเจนจากไซโลสโดยการเลี้ยงเชื้อด้วยความร้อนปานกลางโดยใช้แกรนูลและไบโอฟิล์มที่ไหลขึ้นแบบไม่ใช้ออกซิเจน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การติดตามโลหะเสริมช่วยเพิ่มการผลิตไมโครไบโอต้า และไบโอไฮเทนโดยการหมักด้วยความร้อนสองขั้นตอน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การใช้ซัลไฟต์ในการย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์จากต้นปาล์มน้ำมัน 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกรองชีวภาพสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8411 ชีวมวลที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากของเสียจากโรงงานน้ำมันปาล์มและกากตะกอนไร้อากาศ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและทะลายปาล์มเปล่า 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 ผลกระทบของกรดไขมันระเหยในน้ำเสียทางชีวภาพจากโรงงานที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไบโอไฮเทนจากโรงงานปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 ดาวน์โหลดการอ้างอิง หุ้น ขอข้อความเต็ม การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบไร้อากาศระหว่างน้ำเสียปลาซาร์ดีนกระป๋องและของเสียกลีเซอรอลสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ: ผลของกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 ไฮโดรเจนซัลไฟด์ชีวภาพและการกำจัดซัลเฟตจากน้ำยางแผ่นรมควันเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
31 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ f2 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
32 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็ดโตรไลซิสชนืดเร่งชีวภาพ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็ดโตรไลซิสชนืดเร่งชีวภาพ เฟส2 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยร่วมของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกากของแข็งโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 การประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟตด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบตัวกรองชีวภาพโดยก่มจุลินทรีย์ 1 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 UTILIZATION OF OIL PALM FROND BIOMASS FOR BIOETHNOL PRODUCTION 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
37 การจัดการเรียนรู้เชิงความหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงข้อมูล : กรณีศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
38 FACTORS AFFECTING ON PROCESS STABILITY OF CONTIONUOUS HYDROGEN PRODUTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT UNDER THERMOPHILIC CONDITION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Optimization and Kinetic Modeling of Ethanol Prodution from Oli Pal, Frond Juice in Batch Fermentation 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 OPTIMIZATION AND KINTICS MODELLING MODELLING OF ETHANOL PRODUTION FROM OIL PALM JUICE BATCH FERMENTATION 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
41 Properties for Bacterial Cellulose from Oil Palrn Shoot juices Medium and Coconut Mediurm เฟส1 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
42 Effect of Operating Parameters on Process stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm oil mill Effluent under Themophilic Condition 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
43 EFFECT OF SUBATRATE AND INTERMEDIANTE COMPOUND ON FOAMING IN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DIGESTION SYSTEM 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
44 Effect of Granule Sizes on the Performance of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Reactors for Cassava Wastewater Treatment 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
45 Effect of Substrate and Intermediate Composition on Foaming in Palm Oil Mill Effluent Anaerobic Digestion System 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
46 Ethanol and Methane Production gor Oil Plam Frond Two-stage Simultaneous Saccharfication and Fermentation 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
47 High Effcient Biohydrogen Production from Cassava Starch Processing Wastewater by Two stage Thermophilic Fermentation and Electrohydrogenesis 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Hydrogen and Methane Production from Starch Processing Wastewater by Themophilic Two-stage Anareobic Digestion 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 HYDROGEN AND METHANE PRODUCTION FROM STARCH PROCESSING WASTEWATER BY THERMOPHILIC TWO=STAGE ANAEROBIC DIGESTION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 Anaerobic Co-Digestion Biomethanation of Cannery Seafood Wastewater with Microcystis SP; Blue Green Algae with/without Glycerol Waste 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Based Modeling for Anaerobic Desgestion of Skim Latex Serurm in the Two-stage Process 1 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 Biodiesel Production from Oil Palm Frond by Simultaneous Saccharification and Fermentation 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 BIOGAS PRODUCTION FROM BIOMASS RESIDUES OF PALM OIL MILL BY SOLID STATE ANAEROBIC DIGESTION 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Biogas Production from Biomass Residues of Palm Oil Mill by State Anaerobic Digestion 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
55 Bio-hydrogen and bio-methane potentials of skim latex serum in batch thermophilic two-stage anaerodic digestion 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 BIOHYDROGEN AND BIOMETHANE PRODUCTION FROM CO-DIGETION OF PALM OILMILL EFFLUENT WITH SOLID RESIDUES TWO-STAGE SOLID STAE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Biohythane Production from Co-Digestion of Palm Oil Mill Effluent with Solid Residues by Two-Stage Solid State Anaerture for Enzymanic Hydrolysis 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 DILUTE ACID PRETEREATMENT AY HIGH TEMPERATURE OF PALM TRUNJ BIOMASS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 Dilute Acid Pretreatment of Oil Palm Trunk Production from Oil Palm Frond Juice in Batch Fermentation 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
60 EFFECT OF GRANULE SIZES ON THE PERFORMANCE OF UASB REACTOR FOR CASSAVA WASTER TERATMENT 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
61 DILUTE ACID PRETREATMENT AT HIGH TEMPERATURE OF OIL PALM TRUNK BIOMASS FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 Biohydrogen production from crude glycerol by two stage of dark and photo fermentation 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 BIOHYDROGEN AND BIOMETHANE PRODUCTION FROM CO-DIGESTION OF PALM OILMILL EFFLUENT WITH SOLID RESIDUES BY TWO-STAGE SOLID STAE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 Anaerobic Co-digestion of Canned Seafood Wastewater with Glycerol Waste for Enhanced Biogas Production 2 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYSTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYCEROL WASTE 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 Anaerobic digestion of skim latex serum (SLS) for hydrogen and methane production using a two-stage process in a series of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 HYDROGEN AND METHANE PRODUCTION FROM STARCH PROCESSING WASTEWATER BY THERMOPHILIC TWO-STAGE ANAEROBIC DIGESTION 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 Ethanol and Methanen Production from Oil Palm Frond by Two Stage SSF 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 Enhanced Biogas Production from Canned Seafood Wastewater by Co-digestion with Glycerol Waste and Wolffia Arrhiza 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
71 Ethanol and Methane Production from Oil Palm Frond by Two Stage SSF 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 EFFECT OF SUBSTRATE AND INTERMEDIANTE COMPOUND ON FOAMING IN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DIGESTION SYSTEM 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 OPTIMIZATION AND KINETICS MODELLING OF ETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM JUICE IN BATCH FERMENTATION 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogen process for biohythane production from palm oil mill effluent 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
75 Undergraduate Students’ Projects on Computer-Assisted Instruction in Chemistry during Year 2005-2013 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 Biohydrogen prodution from crude glycerol by two stage of dark and photo fermentation 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำท้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากลำต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 การผลิตไฮโดรเจนแบบเทอร์โมฟิลิกแบบแยกส่วนโดยเชื้อThermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
80 การพัฒนากระกบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมัน ในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดึเศษเหลือโรงงานน้ำมันปาล์มดิบและการหมักร่วมภายใจ้สภาวะอุณหภูมิสูง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 Statistical optimization of medium components affecting simultaneous fermentative hydrogen and ethanol production from crude glycerol by thermotolerant Klebsiella sp. TR17 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 การปรับปรุงการผลิตไฮโดรเจนและประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยการเสริมธาตุอาหารที่สภาวะความร้อนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบอนุกรมแบบไม่ใช้อากาศ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
85 Ethanol production from glucose and xylose by immobilized Thermoanaerobacter pentosaceus at 70 °C in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
86 Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent Pretreated by Chemical Methods Using Thermoanaerobacterium-Rich Sludge 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
87 Comparison of ASBR and CSTR reactor for hydrogen production from palm oil mill effluent under thermophilic conition 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
88 Effect of initial pH, nutrirnts and temperature in hydrogen production from palm oil mill effluent using thermotolerant consortia amd corresponding microbial communities 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
89 การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดโฟมและความไม่เสถียรของกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศผลิตมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
90 การผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีการทางเคมีด้วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
91 การจำแนกแบคทีเรียชอบร้อนสายพันธุ์ PSU-2 และสายพันธุ์อื่นๆ ที่แยกภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไบโอไฮเทน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
92 การคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสมต่อการยึดเกาะของเมือกชีวภาพเพื่อบำบัดไนเตรท จากน้ำทิ้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
93 Fermentative production of hydrogen and soluble metabolites from crude glycerol of biodiesel plant byn the newly isolated thermotolerant Klebsiella pneumoniae TR17 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
94 Simultaneous themophilic hydrogen production and phenol removal from palm oil mill effluent by Thermoanaerobacterium-rich sludge 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
95 Potential for using enriched cultures and themotolerant bacterial isolates for production of biohydrogen from il palm sap and microbial community analysis 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
96 Potential for using enriched cultures and themotolerant bacterial isolates for production of biohydrogen from il palm sap and microbial community analysis f.2 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
97 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากลำดับปาล์มโดยการย่อยสบายน้ำตาลลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
98 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการย่อยสลายน้ำตาลควบคู่กับการหมัก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
99 ผลของอุณหภูมิและการรับภาระสารอินทรีย์ต่อการผลิตมีเทนจากน้ำทิ้งหลังการผลิตไฮโดรเจน ของน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
100 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดไนเตรทของแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
101 การศึกษาจุลินทรีย์ที่สามารถบำบัดไฮดดรเจนซัลไฟด์ในตัวกรองชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
102 การศึกษาจุลินทรีย์ที่สามารถบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในตัวกรองชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
103 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
104 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
105 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของเสียอินทรีย์จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในจังหวัดพัทลุง Process Development of Biogas Production by Co-digestion of Industrial and Agricultural Organic Wasters in Phatthalung Thailand (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
106 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
107 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ (เฟส2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
108 การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้สภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
109 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเวอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
110 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียเศษอาหารโดยหมักร่วมยีสต์และแบคทีเรียภายใต้ภาวะไม่ฆ่าเชื้อ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
111 การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนโดยใช้การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกับขี้เถ้าและของเสียกลีเวอรอลจากโรงงานไบโอดีเซล 2 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
112 การหาสภาวะที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์สำหรับการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการหมักที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
113 ศักยภาพทางชีวภาพของจุลินทรีย์ชอบร้อนจากบ่อน้ำพุร้อนในเขตภาคใต้สำหรับการผลิตไบโอฟูเอล 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
114 การหาค่าเหมาะที่สุดของการผลิตไฮโดรเจนแบบใช้ความร้อนพร้อมกันและการลดซีโอดีจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยกากตะกอนที่อุดมด้วยเทอร์โมไนน์ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
115 การประเมินวิธีการเตรียมหัวเชื้อเมล็ดที่ผลิตไฮโดรเจนภายใต้สภาวะอุณหภูมิโดยกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ชุมชนจุลินทรีย์ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
116 FACTORS AFFECTING ON PROCESS STABILITY OF CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM PALM OIL MILL EFFLUENT UNDER THERMOPHILIC CONDITION งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
117 EFFECT OF GRANULE SIZES ON THE PERFORMANCE OF UASB REACTOR FOR CASSAVA WASTEWATER TREATMENT งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
118 การผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการทางความร้อนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม: ผลของเซลล์ตรึงบนถ่านกัมมันต์เม็ดในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กิตติชัย จันธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 จิราพร ช่อมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 วรวัตน์ พรหมเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2547 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 ปริญญาเอก อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-21 10:23:13

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:27:03