นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Onjira Sitthisak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : -
  • อีเมล : onjira_s@rmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
การทำระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Integrating competence model with Knowledge space theory for Assessment 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Perpetuating the cargo cult: Never mind the pedagogy, feel the technology 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ระเบียบวิธีการประมาณค่าสำหรับปัญหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาอสมการการแปรผัน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Using Open Source GIS for Development of Inter Geographic Information System: A Case Study for Thai Herb Database in Phatthalung Province 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพืชสมุนไพร จังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพืชสมุนไพรจังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตรวจสอบจำนวนและการกระจายตัวของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธงชัย เจือจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 ศิริลักษณ์ หวังชอบ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 เอกราวี คำแปล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วาฤทธิ์ นวลนาง ผู้ช่วยศสาตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 วิจิตรา มนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 พึงพิศ พิชญ์พิบุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ชลิดา จันทจิรโกวิท อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 อังศนา พงษ์นุ่มกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 ศรีนวล ฟองมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 รุ่งโรจน์ สุขใจมุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-08 15:48:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:43