นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Onjira Sitthisak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : -
  • อีเมล : onjira_s@rmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
การทำระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Integrating competence model with Knowledge space theory for Assessment 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Perpetuating the cargo cult: Never mind the pedagogy, feel the technology 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ระเบียบวิธีการประมาณค่าสำหรับปัญหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาอสมการการแปรผัน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Using Open Source GIS for Development of Inter Geographic Information System: A Case Study for Thai Herb Database in Phatthalung Province 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพืชสมุนไพร จังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพืชสมุนไพรจังหวัดพัทลุง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตรวจสอบจำนวนและการกระจายตัวของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภาสกร ธนศิระธรรม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 วีระพน ภานุรักษ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 วรรณพร สารภักดิ์ อาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 สิริวิวัฒน์ ละตา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5 ไชยยันต์ สกุลไทย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 สุนันทา กลิ่นถาวร อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7 ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8 ภาสกร ธนศิระธรรม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
9 วีระพน ภานุรักษ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
10 วรรณพร สารภักดิ์ อาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-08 15:48:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:43