นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรจิรา สิทธิศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Onjira Sitthisak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : -
  • อีเมล : onjira_s@rmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
การทำระบบสรสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ประศาสตร์ บุญสนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ธนะธร พ่อค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 อรยา ปรีชาพานิช ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 สุวิมล จุงจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 สิรยา สิทธิสาร ประธานหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ศุภกร รัศมีมณฑล อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 นพมาศ ปักเข็ม ประธานหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 กฤษณ์ ทองขุนดำ รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-08 15:48:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-07-08 15:48:12