นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Ubonwan Upho
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0 7460 9600
  • อีเมล : Ubon_nupho@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสมุทรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
เรื่องที่สนใจ
วิภาคศาสตร์ , ผลิตภัณฑ์ทางทะเล , การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 จริยา สากยโรจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สันติ วัฒฐานะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 15:12:18

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:56:56