นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Phisit Seesuriyachan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เครื่องสำอาง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
High Value Added Products Innovative products Bioprocess Fermentations Biotechnology Waste Treatment and Utilizations Environmental Sciences Plasma Technology in Bioscience Ultrasonic Technology High Pressure Technology Bioplastics and Biopolymers Technology
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Chemical-free and synergistic interaction of ultrasound combined with plasma-activated water (PAW) to enhance microbial inactivation in chicken meat and skin 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Microbial exopolysaccharides for immune enhancement: Fermentation, modifications and bioactivities 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Optimization of fermented Perilla frutescens seeds for enhancement of gamma-aminobutyric acid and bioactive compounds by Lactobacillus casei TISTR 1500 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Effects of ultra-high pressure on effective synthesis of fructooligosaccharides and fructotransferase activity using Pectinex Ultra SP-L and inulinase from Aspergillus niger 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Thai local commercialization of Korean ginseng : Phase II 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปราศจากของเสีย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนามาส์กหน้าแบบแผ่นโฟมจากไฟโบรอิน ไคโตซาน และสารสกัดจากข้าวเฉดสี 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Thai local commercialization of Korean Ginseng 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part I. Optimal Condition for Lactic Acid Fermentation Using a Micro-Aerobic Sequencing Batch Reactor (Micro-Aerobic SBR) with Immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and Microbial Communities. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part II. the Application of Aerobic Sequencing Batch Reactor (Aerobic SBR) to Produce High Biomass of Dioszegia sp. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Reactive Blending of Thermoplastic Starch and Epoxidized Natural Rubber with Chitosan as Compatibilizer. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Reactive blending of thermoplastic starch and polyethylene-graft-maleic anhydride with chitosan as compatibilizer. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Reactive blending of thermoplastic starch, epoxidized natural rubber and chitosan. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Mechanical Properties Improvement of Starch Blending with Natural Rubber and Carboxymethyl Cellulose. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเพื่อผลิตยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์และถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อบรรจุผักผลไม้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ประสิทธิภาพของสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กและการพัฒนากระบวนการทางชีวภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากผักตบชวาแบบไม่มีของเหลือทิ้ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การผลิตสารผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์จากชานอ้อยเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมน้ำตาล 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การผลิตพอลีเมอร์ยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม่เพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การปรับปรุงคุณภาพด้านการหุงสุกของข้าวกล้องที่มีสีด้วยเทคโนโลยีพลาสมา 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Xylooligosaccharides production from corncob using crude thermostable endo-sylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and theirs prebiotic properties. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การใช้ประโยชน์และการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมืองไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Strategies to Decolorize High Concentrations of Methyl Orange Using Growing Cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Physical and biochemical qualities of pressurized and pasteurized longan juices upon storage. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Exopolysaccharides from lactic acid bacteria: Structural analysis, molecular weight effect on immunomodulation. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Effect of extraction and concentration processes on properties of longan syrup. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 ประสิทธิภาพของจุลสาหร่าย Chlorella sp. ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 และประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 แผนงานวิจัยการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดพืชสมุนไพรไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายลิกนินโดยปฏิกิริยาเฟนตันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาแบบผสมด้วยใช้การประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลอง Central Composite Design (CCD) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมูลค่าสูงจากผลพลอยได้จากข้าว 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Development of Purple Rice Beverage Product by Corn Malt Enzymes. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Influence of azo dye in lactic acid production under open fermentation system from whey by micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) using free cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Optimization of methyl orange decolorization by freely suspended cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 using Response Surface Methodology (RSM) via Central Composite Design (CCD). 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Strategies to decolorize high concentrations of methyl orange using growing cells of lactobacillus casei TISTR 1500. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Statistical modelling and optimisation for exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus in submerged fermentation under high salinity stress. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 Synergistic catalytic action of Fe0, Fe2+ and Fe2+ in fenton reaction for methyl orange decolorization. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล ไบโอดีเซลและสารเคมีมูลค่าสูงโดยไม่มีของเหลือทิ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล และสารเคมีมูลค่าสูงโดยไม่มีของเหลือทิ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอเอทานอล ไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ โพลิโคซา- นอล และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากอ้อยและชานอ้อยเหลือทิ้งที่ได้ จากสายการผลิตของโรงงานน้ำตาลทรายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตทางการเกษตรและผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Synergistic Catalytic Action of Fe0, Fe2+ and Fe3+ in Fenton Reaction for Methyl Orange Decolorization. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 Sugar Ester Synthesis by thermostable lipase from Streptomyces thermocarboxydus ME168. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 Purification and characterization of lipase from newly isolated Burkholderia multivorans PSU-AH130 and its application for biodiesel production. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Optimization of enzymatic production of fructooligosaccharides from longan syrup. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 Optimization of exopolysaccharide overproduction by Lactobacillus confusus in solid state fermentation under high salinity stress. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 High efficiency of phenol biodegradation by newly isolated thermophillic Geobacillus stearothermophillus TISTR 1977 in semi-continuous system. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวก่ำโดยใช้เอนไซม์จากมอลท์ข้าวโพด. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
56 แผนงานวิจัยการใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูงกระตุ้นเป็นจังหวะเพื่อเตรียมขั้นต้นในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นอ่อนข้าวก่ำเพื่อป้องกันมะเร็งและการเสื่อมของเซลล์ประสาท 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Effect of spices and herbs on the growth of Pichia burtonii DA 69 and Saccharomyces cerevisiae Biot 88 using the application of Plackett-Burman screening design. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
58 Biodiesel Production from Crude Physic Nut Oil (Jatropha curcas L.) Catalyzed by Immobilized Lipases. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
59 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
60 Optimization of Carotenoids Production by Red Yeast Sporobolomyces pararoseus TISTR5213 Using Waste Glycerol as a Sole Carbon Source. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 Optimization of Cellulase-Free Xylanase Production by Thermophilic Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and Response Surface Methodological Approaches. Biosci. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
62 Single cell protein production by two stages of lactic acid fermentation using micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic-SBR) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 การใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูงกระตุ้นเป็นจังหวะเพื่อเตรียมขั้นต้นในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นอ่อนข้าวก่ำเพื่อป้องกันมะเร็งและการเสื่อมของเซลล์ประสาท 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยกระบวนการผลิตแบบปราศจากของเสียแบบครบวงจร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 การพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 การใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติคในงานสิ่งแวดล้อม. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
69 Solid state fermentation for extracellular polysaccharide production by Lactobacillus confusus with coconut water and sugar cane juice as renewable wastes 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
70 Solid State Fermentation for Extracellular Polysaccharide Production by Lactobacillus confusus with Coconut Water and Sugar Cane Juice as Renewable Wastes. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
71 Different nutritional requirements in methyl orange decolorization by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
72 Influence of pH, sucrose concentration and agitation speed on exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus TISTR 1498 using coconut water as a raw material substitute. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
73 อิทธิพลของสีอะโซในการผลิตกรดแลคติคในระบบการหมักแบบเปิดโดย micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) จากน้ำเวย์ด้วยเซลล์แบคทีเรียแลคติตแขวนลอย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวก่ำโดยใช้เอนไซม์จากมอลท์ข้าวโพด 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 โครงการการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
77 Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR). 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
78 Comparative study on methyl orange removal by growing cells and washed cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
79 Exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus CMU 198 using a by product from agro-industry as a substituted raw material 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
80 Isolation and characterization of thermotolerant bacterium utilizing ammonium and nitrate ions under aerobic conditions. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
81 Metabolism of azo dyes by Lactobacillus casei TISTR 1500 and effects of various factors on decolorization. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
82 Screening and characterization of bacteria that can utilize ammomium and nitrate ions simultaneously under controlled cultural conditions. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
83 การพัฒนาโยเกริต์เพื่อสุขภาพโดยการเติมสารแดกซ์แตรนที่มีคุณสมบัติเป็นสาร antitumor และการศึกษาการผลิตแดกซ์แตรนโดยใช้วัตถุดิบทดแทนในประเทศด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
84 ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (6)การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าวโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างชุดตรวจสอบ Salmonella spp. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
86 การหาสภาพการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ของ Lactobacillus confusus CMU 198 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิชา กาวิละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 เบญจพร รอดอาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 อิ่มเอิบ พันสด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ชื่นจิต พงษ์พูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
6 ถิรายุ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 จักราวุฒิ เตโช ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 บุญทับ กันทะเตียน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/05/2545 ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540 ปริญญาโท Microbiology Microbiology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 ปริญญาเอก Engineering Materials Engineering Hiroshima Kokusai Gaguin University

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 20:34:32

แก้ไขล่าสุดโดย : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 2561-03-06 06:49:51