นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Satianpak Mookdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? 2553-2554 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ???????????????????????????????????? 4 ????????????????????????????????????????????????? 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยงระดับคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีต่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 รูปแบบการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 สุวิมล จุงจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 กิ่งดาว จินดาเทวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 อิราวัฒน์ ชมระกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 01:07:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -