นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Satianpak Mookdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 สุวิมล จุงจิตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 01:07:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -