นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof.Dr. Vimon Tantishaiyakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
  • โทรศัพท์ : 074-212906
  • อีเมล : vimon.t@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 พัฒนาหมึกชีวภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ ในการประยุกต์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การเตรียมไฟโบรอินกับเอทิลีนออกไซด์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งสำหรับนำส่งยา 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาและอธิบายลักษณะของเอทโธโซมใช้สำหรับนำส่งสารที่ช่วยให้ผิวขาว 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การสร้างพลูโรนิกและเมทิลเซลลูโลสสำหรับนำส่งเอธิโดรเนต: ประยุกต์สำหรับการสร้างกระดูก 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของโซลิดดิสเพอร์ชันของยาผสม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ออกาโนเจลจากเบตาไซดคลเดกซ์ทรินเพื่อการนำส่งยา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ผลึกร่วม aminobenzoic acid 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Thermoresponsive hydrogel for sustained drug delivery system 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ศึกษาการเกิดเจลของ melamine และ amino benzoic acid 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ศึกษาอันตรกิริยาเสริมของสารผสมพอลิแซคคาไรด์ด้วยการไหล, DSC และ NMR เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาแบบเนิ่น 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การศึกษา Xyloglucan เพื่อให้เกิดการนำส่งยาเนิ่นด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 สังเคราะห์และหาคุณลักษณะของชีวพอลิเมอร์สำหรับการให้ยาอย่างเฉพาะที่ในการต้านเชื้อ Helicobacter pyroli. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์และการซึมผ่านของสารผสม NSAIDs และ H2-antagonist 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การทำนายค่าการละลายของเกลือ โดย Partial Least Squares multivariate 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การสังเคราะห์สารผสม Cimetidine และ NSAIDs และคุณสมบัติการละลายของสารที่ได้ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ของสารยับยั้ง P-glycoprotein 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ศึกษากลไก permeability ของ pair ผ่านเยื่อสังเคราะห์โดย ATR-FTIR 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษา permeability ของยา mefenamic acid และ meferamic acid prodrugs โดย Caco-2 monolayer. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาความเป็นพิษของ NSAIDs ที่มีผลต่อ Cao-2 cell. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาความเป็นพิษของ Mefenamic acid ที่มีผลต่อCaeo-2 cell 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ยงยุทธ เลิศศรีสถิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วาสนา ประภาเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 ปิยพร ศรีสม รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 จตุพล จันทร์ทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 กรวิทย์ อยู่สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2523 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์‎ มอ. ศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาเอก College of Pharmacy College of Pharmacy The Ohio State University

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-06 23:08:27

แก้ไขล่าสุดโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-03-27 09:51:33