นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Sujinda Sriwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน
เรื่องที่สนใจ
-การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค - ระบบประกันคุณภาพ GMP HACCP
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Biodiversiry of honey bee pollens in Thialand and development of bee pollens derived product as dietary supplements for medical and commercial applications 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Antimicrobia activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) essential oils applied by liquid vs. vapour phases. 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Development of Functional Food Products from Dietary Fiber of Fruit By-products from Food Processing Industry 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Development of Kaipen (Mekong river weed) cracker 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Novel Modelling Approaches to Characterize and Quantify Carryover Effects on Sensory Acceptability. 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การผลิตแคปหมูปรุงรสน้ำพริกหนุ่มอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 แคปหมูแม่แช่ม 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ระยะที่ 2 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาไมโครแคปซูลเก็บกักสารให้กลิ่นรสจากใบมะกรูดโดยใช้วิธีโคอะเซอร์เวชันเชิงซ้อน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (กลุ่มที่ 1) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การยกระดับน้ำพริกหนุ่มให้ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Thai local commercialization of Korean ginseng : Phase II 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Enchantment of Bioactive Components in Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Using Osmotic Treatment with Fermented Tea (Miang) liquid and Food Application. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Oil-in-Water Emulsion Exhibits Bitterness-Suppressing Effects in a SensoryThreshold Study. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Development of a Concentrated Strawberry Beverage Fortified with Longan Seed Extract. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 QUALITY DEVELOPMENT OF STRAWBERRY FILLINIG PRODUCT USING OSMOTIC DEHYDRATION. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Saltiness enhancement of oil roasted peanuts induced by foam foam-mat salt and soy sauce odour. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Soy sauce odour induces and enhances saltiness perception. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Tasteless Soy Sauce Odor Can Induce and Enhance Saltiness Perception (IFT15). 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Thai local commercialization of Korean Ginseng 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Influences of Various Potential Health Benefit Information and Gender on Purchase Intent of New Food Products. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบกึ่งแห้งรูปแบบใหม่ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจลที่มีน้ำมันหอมระเหย และการประยุกต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกะเพราหมูแช่เย็น 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรีโดยการออสโมติกดีไฮเดรชัน. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Reduced Sodium Sausages ของบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 The split plot with repeated randomised complete block design can reduce psychological biases in consumer acceptance testing. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Attitude of Thai consumers toward sodium reduction in food by odor-induced saltiness enhancement. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Changes of Physical, Chemical, and Sensory Properties of Crispy Pork Rind ‘Kaeb Moo’ During Storage and its Shelf Life. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Oil-in-water emulsion exhibits bitterness-suppressing effects in a sensory threshold study. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan (Euphoria longana Lamk.) Seed. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 OPERATING PARAMETERS EFFECTS ON DRYING KINETICS AND SALTED SUNFLOWER SEED QUALITY UTILIZING A FLUIDIZED BED. 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Consumer attitudes toward odor-induced saltiness enhancement: Focus group finding. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Optimization of strawberry-longan bar formulation using response surface methodology. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Physical,Chemical and Sensory Characterization of the Thai-Crispy Pork Rind ‘Kaeb Moo’. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Storage Time and Temperature Affect Antimicrobial Activity of Chitosan Solutions against Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและเม็ดไฮโดรเจลจากเนื้อผลกาแฟ และการประยุกต์ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การพัฒนาฟิล์มกักเก็บสารจากแป้งข้าวและการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหม่สำหรับตรวจวัดระดับการหืน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขิงผสมน้ำผึ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำสำหรับผู้สูงอายุ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การพัฒนาเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เข้มข้นเสริมสารสกัดจากลำไย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 The use of just about right scales in reformulation of Thai Northern style sausage. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Physical, Chemical and Sensory Characterization of the Thai-Crispy Pork Rind 'Kaeb Moo'” 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 Optimization of strawberry-longan bar formulation using response surface methodology 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Effects of sodium chloride replacement with potassium chloride and potassium lactate on qualities of pork seasoning powder. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Effect of packaging materials on shelf life of snack bar 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 Effects of fat replacers on the qualities of Northern Thai style Sausage. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 Effects of initial albumen quality and mineral oil-chitosan emulsion coating on internal quality and shelf-life of eggs during room temperature storage. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
57 Development of Reduced Fat and Sodium Pork Ball. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 Development of Reduced Sodium Salt Frankfurter. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงลดไขมันโดยใช้อินูลินเป็นสารทดแทนไขมัน. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทอปปิงสตรอเบอรีโดยการออสโมติกดีไฮเดรชัน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 การหาสูตรที่เหมาะสมของเยลลีน้ำผลไม้พร้อมดื่มไม่เติมน้ำตาลที่มีส่วนผสมของน้ำเสาวรส ซูคราโลสและผงบุก. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรยข้าวผสมกระเทียม. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่องการชี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 การลดการดูดซับน้ำมันและการยืดอายุการเก็บแคบหมูโดยกระบวนการทอดแบบสุญญากาศ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 การใช้เทคโนโลยีออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่สูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรสแยมสตรอเบอรี่ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ทอปปิ้งและการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 Development of Passion Fruit Jam Using Passion Fruit Rind. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 Development of Passion Fruit Jam Using Passion Rind. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
70 Consumer Acceptance and Purchase Intent of a Novel Low-Fat Sugar-Free Sherbet Containing Soy Protein. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
71 Effects of Sodium Chloride Replacement with Potassium Chloride on Qualities of Frankfurter. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
72 Effects of temperature and pH on the statability of red colorant extrcted from pitaya rind and application in pasteurized strawberry juice 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 Effect of pH on Functional Properties of Extracted Protein from Black Seasame Meal. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 Potential of Passion Fruit Rind to Substitute the Use of Commercial Low Methoxyl Pectin in Reduce Calorie Passion Fruit Jam. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 Consumer Oriented Product Design for Strawberry-Longan Mae Fah Luang Symposium 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 Effect of Maltodextrin and Gum Arabic on the Properties of the Spray Dried Red Powder Extracted from Pitaya Rind. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 การใช้โปรตีน/ไฮโดรคลอลอยด์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังขาไก่แป้งข้าวเจ้า 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 การใช้โปรตีน/ไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังขาไก่ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 Sensory Optimization of a Mayonnaise –Type Spread Made with Rice Bran Oil and Soy Protein. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 การวิเคราะห์สารป้องกันปลวกแบบธรรมชาติจากขี้เลื่อยไม้สัก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่แต่งหน้าอาหารที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรส 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 การพัฒนาลูกอมพริกหวานชนิดแข็ง. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
83 Sensory Optimization of Broken Rice-Based Snacks Fortified with Protein and Fiber 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
84 การพัฒนาคุณภาพแยมสตรอเบอรี. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
85 Development of Passion Fruit Jam Using Passion Fruit Rind 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
86 การปรับปรุงคุณภาพแยมสตรอเบอรี. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
87 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูป. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมพริกหวาน. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
89 การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมสตรอเบอรี่. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
90 โครงการพัฒนาคุณภาพแยมสตรอเบอรี่ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
91 โครงการพัฒนาลูกอมพริกหวานชนิดแข็ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
92 ชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า (ปีที่ 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
93 Development of rice products to increase the exporting values and minimize the import. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
94 กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
95 ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (2)การวิจัยขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
96 ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (4)การวิจัยกระบวนการผลิตข้าวสารขึ้นรูปจากปลายข้าว 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
97 ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (7) การวิจัยกระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
98 แบบจำลองและสูตรอาหารที่เหมาะสม. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
99 การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
100 การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมบริโภคบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์ในเชิงพาณิชย์ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
101 กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดกระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัด 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
102 การใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตพลับกึ่งแห้ง. 2539 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
103 ระยะเวลาในการทำแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลับกึ่งแห้ง. 2539 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/06/2559 ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2529 ปริญญาตรี Food Science and Technology Food Science and Technology Chiang Mai University, THAILAND
2534 ปริญญาโท Agro-Industrial Product Development Agro-Industrial Product Development Kasetsart University, THAILAND
2546 ปริญญาเอก Agro-Industrial Product Development Agro-Industrial Product Development Kasetsart University, THAILAND

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:27:52

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:31:35