นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Chairat Treesubsuntorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 024707536
  • อีเมล : chairat.tre@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
Environmental science, Air pollution treatment, Phytoremediation, Wetland-microbial fuel cell, Agricultural science
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Application of Pseudomonas putida TISTR152 Immobilized on Plant Leaves for Benzene Adsorption งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Benzene Adsorption by Plant Leaf Materials: Effect of Quantity and Composition of Wax งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Botanical biofilter for indoor toluene removal and reduction of carbon dioxide emission under low light intensity by using mixed C3 and CAM plants งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Calcium acetate-induced reduction of cadmium accumulation in Oryza sativa: Expression of auto-inhibited calcium-ATPase and cadmium transporters งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Effect of microorganisms on reducing cadmium uptake and toxicity in rice (Oryza sativa L.) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Increasing of electricity production from Echinodosus cordifolius-microbial fuel cell by inoculating Bacillus thuringiensis งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Removal of benzene from indoor air by Dracaena sanderiana: Effect of wax and stomata งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Trimethylamine removal by plant capsule of Sansevieria kirkii in combination with Bacillus cereus EN1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การบำบัดแก็สเบนซีนโดยใช้ไม้ประดับและวัสดุดูดซับจากพืช งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืชบำบัดเบนซีนโดยใช้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ไพฑูรย์ มกกงไผ่ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 กมลชนก อำนาจกิติกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 จริยา รอดดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2558 ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการ Remediation สถาบันพัฒนาเเละฝึกอบรมโรงงานต้นเเบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 ปริญญาเอก ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-01-22 21:57:59

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 11:02:38