นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Sukannika Tubtimsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Formulation and Evaluation of Antifungal Shampoo Containing Modified Coconut Oil for Tinea Capitis Treatment งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The Solution Improvement of Quercetin Using Spontaneous Emulsification Systems งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สมชาย สวัสดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 คะนึงนิตย์ ชูช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กิจจา สว่างเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 อาภา เพชรสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ฑิภาดา สามสีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-05-03 06:23:01

แก้ไขล่าสุดโดย : ปริยาภา เกตุกูล 2562-11-26 15:59:06