นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Purawich Phithayaphinyan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเกษตรเขตร้อน
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
เรื่องที่สนใจ
1. การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 2. ธุรกิจเกษตร 3. ส่งเสริมการเกษตร 4. เศรษฐศาสตร์เกษตร 5. การจัดการทรัพยากรเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ ตรัง และสงขลา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกระบบการผลิต1ปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ปัจจัยกำหนดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 พฤติกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลของผู้บริโภคในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาเมืองกระบี่และตรัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ศักยภาพ ความสามารถและการพัฒนาแรงงานจ้าง ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : บทเรียนจากพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิม จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ศักยภาพและการจัดการของแรงงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ศักยภาพและการจัดการของแรงงานครัวเรือน ในระบบการผลิตยางพาราขนาดเล็ก : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราดั้งเดิมในภาคใต้ของประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 สถานภาพการผลิตหมากแห้ง ของเกษตรกรในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 สถานภาพการผลิตหมากแห้งของเกษตรกร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 สถานภาพการผลิตหมากแห้งของเกษตรกรในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพารา ในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 สิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 สิ่ิ่งจูงใจต่อการปลูกยางพาราในพื้นที่นา ของเกษตรกรตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 อุตสาหกรรมยางพาราไทย : สถานภาพและแนวทางการพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 อุตสาหกรรมยางพาราไทย: สถานภาพและแนวทางการพัฒนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเยนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การจัดการปัญหาจากการผลิตยาง แผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การจัดการปัญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ในภาคใต้ของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางGracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนาง(Gracilaria spp.) ของเกษตรกรในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 ความน่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็น ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : การประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนํามันปาล์มสกัดเย็น อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพือสุขภาพ จากนํามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 แนวคิดการประเมินต้นทุน การผลิตยางพาราไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 แนวคิดการประเมินต้นทุนการผลิตยางพาราไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา :ก ารประยุกต ์ แบบจำลองของคาโน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 สำราญ ไชยคำวัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 จุณจะรา ทุยไธสง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 อารยา มุสิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 วนิดา สำราญรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 นิจพร ณ พัทลุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 ชวนพิศ จารัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/12/2559 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาโท ทรัพยากรการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 17:13:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 16:01:57