นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Witawat Jangiam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
Biochemical Engineering, Biotechnology, Prebiotic, Probiotic
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after expsure of mice to heavy silicon ions 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Production of Levan by Levansucrase for Value-Added Industrial Waste 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Screening of Microorganisms from Homemade Biofertilizers to Promote Plant Growth 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Optimal conditions, kinetic model and Packed Bed Reactor system for biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulfonate by AOS-15 microorganism 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Bacterial consortium expressing surface displayed, intra-and extracellular lipases and pseudopyronine B for the degradation of oil 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Induction of Chronic Inflammation and Altered Levels of DNA Hydroxymethylation in Somatic and Germinal Tissues of CBA/CaJ Mice Exposed to 48Ti lons 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Induction of chronic oxidative stress, chronic inflammation and aberrant patterns of DNA methylation in the liver of titanium-exposed CBA/CaJ mice 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylation in hemtopoietic stem/progenitor cell of CBA/Caj mice exposed to silicon (28 Si) ions 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Isolation of the cellulose degrading microorganisms from three earthworm species and the biodegradation of waste paper sludge 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Isolation of the High Powerful Anionic Surfactant Degrading Bacteria and the Optimum Conditions for the Biodegradation of Linear Alkylbenzene Sulfonate 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Isolation of the High Powerful Nitrate Degrading Bacteria from Effective Microorganisms (EM) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Molecular Cloning and Sequencing in Escherichia coli of the Poly (3-hydroxybutyrate) Synthesis Genes from Alcaligenese eutrophus 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Isolation of Bacterial Consortium capable of Degrading Surfactants 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Burkholderia pseudomallei RpoS regulates OxyR and the katG-dpsA operon under conditions of oxidative stress 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Effects of Culture and Conditions of Biological Hydrogen Production from Anacystis sp. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 The screening of microorganisms for the biodegradation of anionic surfactants by using bioinformatics 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 The screening of microorganisms for the biodegradation of sodium dodecyl sulfate and linear alkyl benzene sulfonate from industrial detergent sludge 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Role of Burkholderia pseudomallei RpoS in regulation of catalase activities under hydrogen peroxide induction 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/03/2551 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 16:19:12