นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ศนิ จิระสถิตย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. SANI JIRASATID
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Kinetics study of quality of Mee-Krob during storage and development of a shelf life model 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Product Development of Sweet Fermented Rice (Khoa-Mak) Supplemented with Red Yeast Rice 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้พาสต้าข้าวเจ้าสำหรับการผลิตรงควัตถุสีเหลืองและโมนาโคลินเคจาก Monascas purpureus 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Monacolin K, pigments and citrinin of rice pasta by-products fermented by Monascus purpureus 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 ดวงศิริ ดวงแว่ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2556 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-16 07:08:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2563-08-10 21:14:16