นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nattapon Kaisangsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 02-470-7780
  • อีเมล : nattapon.kai@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Biochemical processing, Biodegradable packaging, Oligosaccharides, Extracts
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โฟมแป้งจากแป้งมันสำปะหลังผสมไฟเบอร์และไคโตแซน (ระยะที่ 1) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โฟมแป้งจากแป้งมันสำปะหลังผสมไฟเบอร์และไคโตแซน (ระยะที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาโฟมจากแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การลดความฝาดในพลับพันธุ์ P2 โดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 บรรจุภัณฑ์โฟมย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมพอลิเมอร์ธรรมชาติ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของกรดอะซีติกและเอทีฟอนต่อคุณภาพของพลับพันธุ์ P2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโฟมแป้งมันสำปะหลังผสมโปรตีนจากพืช งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 อัตราการพองตัวของเอกซ์ทรูเดตแป้งข้าวผสมหน่อไม้ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 อิทธิผลของขุยมะพร้าว เปลือกไข่ และกากโปรตีนทานตะวันต่อสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 อิทธิพลของเส้นใยต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Biodegradable foam tray from cassava starch blended with natural fiber and chitosan งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Carrot pomace enhances the expansion and nutritional quality of corn starch extrudates งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Cassava Starch-Based Biodegradable Foam Composited with Plant Fibers and Proteins งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Characterization of cassava starch based foam blended with plant proteins, kraft fiber, and palm oil งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 การปรับปรุงการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การพัฒนาถาดโฟมจากแป้งมันสำปะหลังในการบรรจุส้มโอตัดแต่งสด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 จันทิรา วงศ์เณร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 ปริญญาเอก ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-09-12 15:12:25