นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nattapon Kaisangsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 02-470-7780
  • อีเมล : nattapon.kai@mail.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Biochemical processing, Biodegradable packaging, Oligosaccharides, Extracts
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โฟมแป้งจากแป้งมันสำปะหลังผสมไฟเบอร์และไคโตแซน (ระยะที่ 1) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โฟมแป้งจากแป้งมันสำปะหลังผสมไฟเบอร์และไคโตแซน (ระยะที่ 2) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาโฟมจากแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 การลดความฝาดในพลับพันธุ์ P2 โดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 บรรจุภัณฑ์โฟมย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมพอลิเมอร์ธรรมชาติ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของกรดอะซีติกและเอทีฟอนต่อคุณภาพของพลับพันธุ์ P2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโฟมแป้งมันสำปะหลังผสมโปรตีนจากพืช งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 อัตราการพองตัวของเอกซ์ทรูเดตแป้งข้าวผสมหน่อไม้ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 อิทธิผลของขุยมะพร้าว เปลือกไข่ และกากโปรตีนทานตะวันต่อสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 อิทธิพลของโปรตีนต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 อิทธิพลของเส้นใยต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Biodegradable foam tray from cassava starch blended with natural fiber and chitosan งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Carrot pomace enhances the expansion and nutritional quality of corn starch extrudates งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Cassava Starch-Based Biodegradable Foam Composited with Plant Fibers and Proteins งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Cellulose fiber enhances the physical characteristics of extruded biodegradable cassava starch foams งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Characterization of cassava starch based foam blended with plant proteins, kraft fiber, and palm oil งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Phenolic Compounds and Biological Activities of Coffee Extract for Cosmetic Product งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การปรับปรุงการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 การปรับปรุงสมบัติการพองตัวของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังผสมกับไฟเบอร์จากธรรมชาติด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การปรับปรุงสมบัติการพองตัวของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังผสมกับไฟเบอร์จากธรรมชาติด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร (ระยะที่ 2) งานวิจัยที่กำลังทำ
21 การพัฒนาถาดโฟมจากแป้งมันสำปะหลังในการบรรจุส้มโอตัดแต่งสด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีระพล เสนพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 กฤช ตรองจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ฤทัยภักดิ์ ชาญศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 นิตยา ภูงาม ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2561 ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2553 ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 ปริญญาเอก ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:09

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-08-30 12:43:14