นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Nongpanga Khunajakr
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8887
  • อีเมล : naongpanga.khu@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Genetic Mocrobiology)
เรื่องที่สนใจ
Molecular genetic of Lactic acid bacteria, Antimicrobial compounds from microorganisms
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสการผลิตและคุณสมบัติของเอนไซม์เซลลูเลส 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การศึกษาความหลากหลายและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่ผลิตเอนไซม์ Bile salt hydrolase และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งและคัดเลือกเชื้อที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส และกรดแลคติกสูง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp. BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Characterization of the bacteriocin-like Substance from Lactococcus lactis subsp. lactis WX153 Against Swine Pathogen Streptococcus suis งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Screening and identification of lactic acid bacteria producing antimicrobial compounds from pig gastrointestinal tracts งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยะวดี สราภิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ศรีภาพรรณ ธาระนารถ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08/07/2530 ปัจจุบัน Department of Microbiology, Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2525 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538 ปริญญาโท - Biotechnology The University of New South Wales
2542 ปริญญาเอก - Biotechnology The University of New South Wales

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-08-07 09:41:10

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 10:27:28