นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Apiradee Saelim
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : apiradee.s@psu.ac.tha
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน และฐานข้อมูล ด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2560 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลการใช้ระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะต่อการลดอัตราตายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน และฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าจะนะ ปี 2559 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/05/2537 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-09 09:30:49

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:38:43