นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Surintorn Boonanuntanasarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประยุกต์ใช้เทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาในบ่อเลี้ยง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาฟาร์มเกษตรกรไปสู่ระบบการเกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) หรือฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรม 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาเครื่องมือขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีระบบเครื่องรับรู้สำหรับเกษตรกรรมแม่นยำสูงในระดับผู้ประกอบการผลิตสัตว์รายย่อย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาในบ่อเลี้ยง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาการใช้สารเสริมคริลล์ป่นร่วมกับกรดไขมันโอเมก้า 3 ในอาหารปลานิลแดง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การใช้เทคโนโลยีระบบเครื่องรับรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแม่นยำสูงในการผลิต สัตว์เศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำไส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ผลของการใช้อามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลานิล รวมทั้งผลของคุณสมบัติของน้ำและดินในระยะยาว 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การใช้ยีนที่จำเพาะต่อเซลล์สืบพันธุ์เป็นยีนเครื่องหมายในการตรวจหาระยะที่เหมาะสมในการเป็นปลาผู้รับวัยอ่อนสำหรับการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การพัฒนารีคอมบีแนนท์โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงปลาสวายเนื้อขาว (Pangasianodon hypophthalmus) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำใส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 ผลของการอดอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุโภชนาการในปลานิล 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 หน่วยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 ศักยภาพของการใช้แก่นตะวันเป็นอาหารเสริมชีวนะทางเลือกสำหรับปลานิล 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากพืชที่เสริมด้วยเอ็นไซม์ไฟเตส 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อผลิตแอนติบอดีของเมลาโนไซต์สติมูเลติงฮอร์โมน สำหรับการศึกษาทางสรีรวิทยาของความเครียด และการเพิ่มการกินได้ในปลานิล 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การวิเคราะห์การทำงานของ delta-6-desaturase like gene ในอาร์ทีเมีย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การเสริมสารดูดซับในอาหารปลาเพื่อลดกลิ่นโคลนในปลานิล 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การโคลน cDNA ของยีนการควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโต และการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การโคลน cDNA ของยีนควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโตและการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุกต่อการเพิ่มภูมิต้านทานโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ผลของการอดอาหารต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของปลาบู่ทรายและการศึกษาการแสดงออกของยีนในตับปลาบู่ทรายที่ได้รับอาหารเปรียบเทียบกับปลาบู่ทรายที่อดอาหาร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การเปลี่ยนถ่ายจีนในปลา 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การเปลี่ยนถ่ายยีนในปลาม้าลาย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อัจฉรา ธรรมรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สลิล ชั้นโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กำธร พุทธิขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุวัฒน์ แสงเกิดทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2534 ปริญญาตรี วาริชศาสตร์ วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2538 ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาเอก Aquatic Biosciences Aquatic Biosciences Tokyo University of Fisheries, Japan

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-09 10:49:27

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-04-22 11:12:11