นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เจนศักดิ์ คชนิล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เจนศักดิ์ คชนิล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Jensak Kochnil
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์เทียบระดับ 4
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
-
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบวิชาการเขียนแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การศึกษาอิทธิพลของคานต่อเนื่องที่มีผลต่อปริมาณเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจ้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การประเมินการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบสำหรับรับแรงในแนวดิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การศึกษาการวิบัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การสรัางเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของคาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การสร้างเครื่องมือการทดสอบการโก่งตัวของคาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การสร้างสื่อการเรียนจากเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของโครงสร้าง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การศึกษาปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อภิชิต คำภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/05/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา(โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-09 13:41:55

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:16:52