นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : ASST. PROF. DR. Santad Wichienchot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • โทรศัพท์ : 074-289494
  • อีเมล : santad.w@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนนมจากรำข้าวสำหรับเด็กที่แพ้นมโค 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพจากเมล่อน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีไบโอติกสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากแก้วมังกรต่อฤทธิ์การต้านการอักเสบในหนูขาวใหญ่ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดลำไส้อักเสบด้วยสาร dextran sodium sulfate (DSS) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์และการพัฒนาสูตรอาหารจากสตาร์ชข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การผลิตส่วนผสมอาหารสุขภาพจากคาร์โบไฮเดรตข้าวและการใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้และการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดหูหนูและการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแปลงเพศต่อเชื้อStreptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในผลแก้วมังกรต่อคุณสมบัติการเป็นสารพรีไบโอติก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/10/2551 ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-01-09 22:25:39

แก้ไขล่าสุดโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2562-02-28 15:28:39