นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ธัญญรัตน์ อัศวนนท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ธัญญรัตน์ อัศวนนท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer. Thanyarat Assawanon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขาศิลป์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ดวงอุทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อภินันท์ ปานเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐธิดา จงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อุษา อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ปรารถนา ศิริสานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พรชัย ปานทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/05/2553 ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2547 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-11 10:36:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 01:57:16