นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer. Parichart Srisanam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043754381
  • อีเมล : naive.pa@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำจังหวัดมหาสารคามจากผ้าทอพื้นเมือง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อม สีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัย กรณีศึกษาบ้านหนองหิน อ. เมือง จ.มหาสารคาม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเทคนิค การจับการเคลื่อนไหว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาอีสานสำหรับเต็ก ชุดควมทวยอีสาน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 อิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแสนสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐธิดา จงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 อุษา อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ปรารถนา ศิริสานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 พรชัย ปานทุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 แสน ศรีสุโร อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/01/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2551 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประยุกต์ศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-11 10:40:27

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:46:36