นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof.Dr. Thalisa Yuwaamonpitak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 0-4372-1728
  • อีเมล : thalisay@yahoo.com
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 นายเอกสิทธิ์ อ่อนนางใย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งอาหารคาร์บอนเพื่อผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อผสม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การผลิตไฮโดรเจนจากของเสียกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาการผลิตคุ้กกี้ข้าวเม่าจากข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มชุมชนบ้านโคกสำราญ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การวินิจฉัยระดับโมเลกุลของราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่ระบบรากยูคาลิปตัสในจังหวัดมหาสารคาม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ศึกษาการเตรียมน้ำเชื่อมกลุโคสจากมันสำปะหลังโดยโคจิผสมของ Aspergillus sp. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ประสิทธิภาพการย่อยสลายแป้งมันสำปะหลังจากเชื้อราชนิดต่างๆ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การผลิตไฮโดรเจนจากกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียการหมักผสม 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Antioxidant activity of herbal wine made from cassava starch 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การผลิตวานิลลินจากจุลินทรีย์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การใช้ประโยชน์ของเห็ดป่ากินได้ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การบริหารงานโครงการวิจัย 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การวิจัยการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 สารออกฤทธิ์ชีวภาพโพลีแซคคาร์ไรด์จากเห็ดป่ากินได้ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การสังเคราะห์สารกลิ่นรสวนิลลา 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การผลิตเอทานอลจากวัสดุทางการเกษตร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การเพาะเอคโตไมคอร์ไรซาบริสุทธิ์ให้กับยูคาลิปตัสด้วยสายพันธุ์เห็ดที่เป็นเอคโตไมคอร์ไรซา 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 สำรวจเอคโตไมคอร์ไรซาของยูคาลิปตัส 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของราเอคโตไมคอร์ไรซา ของไม้วงค์ยางลำดับเบส ของ ITS 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาอนุกรมวิธานและความหลากหลายของเห็ดกินได้บาง จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การผลิตแซนแทนกัมจากน้ำมะพร้าว 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 รายงานการวิจัยการผลิตแซนแทนกัมโดย Xanthomonas campestris 2537 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 รายงานการวิจัยการขยายพันธุ์เครือหมาน้อยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2536 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การผลิตอัลกอฮอล์จากมันแกว 2536 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Bioconversion of cassava starch to bio-ethanol in a single step by co-cultures of Amylomyces rouxii and Saccharomyces cerevisiase งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Bioconversion of waste cooking oil glycerol from cabbage extract to lactic acid by Rhizopus microsporus งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/05/2538 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2524 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2531 ปริญญาโท เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
2549 ปริญญาเอก เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-11 11:26:23

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2560-08-23 11:00:48