นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ แพงคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Pramote Paengkoum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • อีเมล : pramote@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิจัย พัฒนา และการเพิ่มมูลค่าน้ำนมแพะ จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์น้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบแทนนินจากแหล่งอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อกระบวนการหมักในรูเมน กระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่น และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในแพะนม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การปรับปรุงพันธุ์แพะเนื้อ “นครชัยบุรินทร์” เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิตสำหรับเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมในโครีดนม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ทางชีววิทยาของตอฟางข้าว ด้วยราขาว (white-rot fungi) ต่อการย่อยได้และใช้ประโยชน์ของโภชนะ ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในรูเมน และศักยภาพการให้ผลผลิตของแพะเนื้อ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ผลของน้ำหนักโมเลกุลของสารประกอบคอนเดนซ์แทนนินส์จากพืชในท้องถิ่น ต่อจุลินทรีย์ในรูเมน, ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม, conjugated linoleic acid และกรดไขมันในน้ำนม ของแพะนม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ศักยภาพการใช้ประโยชน์สารแอนโทไซยานินจากต้นข้าวโพดม่วงหมัก ต่อการต้านทานอนุมูลอิสระในเลือด การลดความเครียดจากพยาธิภายใน กระบวนการหมักในรูเมน และสมรรถนะการให้ผลผลิตของแพะระยะกำลังเจริญเติบโต 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ศักยภาพการใช้ประโยชน์สารแอนโทไซยานินจากหญ้าเนเปียร์สีม่วง ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเลือด กระบวนการหมักในรูเมน ผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมในแพะนม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ผลของชนิดพืชอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย์ Butyrivibrio fibrisolvens ในกระเพาะรูเมน และปริมาณ conjugated linoleic acid (CLA) ในน้ำนมแพะ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 ผลของชนิดและระดับของกรดไขมันในอาหาร ต่อจุลินทรีย์ในรูเมน ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะ การผลิตแก๊สมีเทน ประสิทธิภาพการ ให้ผลผลิต และคุณภาพเนื้อของแพะ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 การวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ “พันธุ์โคราช” ระยะที่ 1 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 การใช้แก่นตะวันในอาหารแกะต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร และประสิทธิภาพการให้ผลผลิต 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 " การศึกษาความต้องการโปรตีนในกระบือปลักไทยที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ " 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 ผลของสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6:n-3)ในอาหารต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตและองค์ประกอบของไขมันในเนื้อแพะ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การปรับปรุงการให้ผลผลิตและศักยภาพในการเพิ่มกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ในเนื้อสัตว์ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 การใช้โปรไบโอติคกลุ่มแซคคาโรไมซีส (Saccharomyces cerevisiae) และ น้ำหมักแบคทีเรียแลคติคร่วมกับแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 การใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการปรับปรุงสูตรอาหารแพะ เนื้อและการหมุนเวียนโภชนะโดยการสร้างระบบกำจัดของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาผลของโปรตีน และโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะนม ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
22 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหารร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลของการตอนและการใช้ฮอร์โมนและ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพซากและการลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
24 เนื้อวัว 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
25 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เมล็ดและกากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมัน ในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กากมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารแพะเนื้อ 2548 งานวิจัยที่กำลังทำ
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์พืชโปรตีนอาหารสัตว์และเมล็ดพืชน้ำมันใน การเพิ่มระดับโปรตีนไหลผ่าน และกรรมวิธีในการป้องกันการย่อยได้ของโปรตีนและกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรู เมน 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
29 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ดและกากทานตะวัน ที่มีผลต่อการเกิด conjugated linoleic acid (CLA) ในรูเมนและระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอนและในห้อง ปฏิบัติการ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 ผลของการตอนและการเสริมฮอร์โมน และ/หรือสารคล้ายฮอร์โมนต่อการปรับปรุงคุณภาพ และลดกลิ่นสาบในเนื้อแพะ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 ระดับของอุณหภูมิและเวลาในการทรีทต์เมล็ด และกากทานตะวันที่มีผลต่อการเกิด Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในรูเมน และระดับโปรตีนไหลผ่านโดยใช้เทคนิคการย่อยในถุงไนลอน และในห้องปฏิบัติการ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารประกอบคอนเดนซ์แทนนินในใบรวมก้านของสะเดา เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนไหลผ่านในอาหารแพะ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วันลภ ดิษสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 กรรณภัทร ชิตวงศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ธีรยุทธ ปักษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ปพนธีร์ ธีระพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 บุษกร ถาวรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อนุวัต สงสม มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 เสริมศักดิ์ ขุนพล มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ธีรพร ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2541 ปริญญาโท สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546 ปริญญาเอก Animal Nutrition Animal Nutrition University Putra Malaysia.

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-11 14:21:06

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-02-12 10:36:28