นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Soraya Kaewpitoon, M.D.
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับด้วย เซสโมเดล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การเรียนรู้วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การศึกษาแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการเฝ้าระวังเชิงรุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini แบบครบวงจรชีวิตของพยาธิในพื้นที่รอบบึงละหานนา 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบบึงละหานนา ด้วยวิธีทางปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นและทางชีวโมเลกกุล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การศึกษาประสิทธิผลของเจล Scar Care ที่มีส่วนประกอบบัวบก อีซีเอ 233 ต่อการสมานแผลถลอก Phase 2 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาปลาร้า-ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การจำแนกทางด้านชีวโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis species ในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรีพาราสิต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแรงงานต่างด้าว 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 ประสิทธิผลของไฟโตเอสโตรเจนจากน้ำมันเมล็ดทับทิมในการบรรเทาอาการวัยเพศถอยในผู้สูงอายุ 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 ศูนย์วิจัยโรคปรสิต 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 หุ่นยนต์และแขนกลควบคุมด้วยระบบไร้สาย 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
21 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
22 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
23 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศษสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 12:36:19

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-09-01 10:51:38