นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นุชิดา สุวแพทย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นุชิดา สุวแพทย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. Nichuda Suvapat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754316 ต่อ 3085
  • อีเมล : nuchida1@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Fast pyrolysis of contaminated sawdust in a circulating fluidised bed reactor งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The investigation of produced power output during high operating temperature occurrences of monocrystalline and amorphous photovoltaic modules งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อาภิรักษ์ หกพันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ภิญโญ พวงมะลิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/01/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี Engineering Mechanical Engineering Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2546 ปริญญาโท Science Mechanical Engineering University of Massachusetts, Lowell, MA, USA
2548 ปริญญาเอก Engineerin Mechanical Engineering University of Massachusetts, Lowell, MA, USA

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-17 15:32:48

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-07-22 14:40:23