นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Thaned Satiennam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทรศัพท์ : 0-4320-2846-7
  • อีเมล : sathane@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Transportation Engineering and Socio - Technology
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาไดรวิ่งไซเคิลของรถจักรยานยนต์วิ่งในการจราจรของเขตเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจวัดการปล่อยมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การวิเคราะห์การเลือกใช้รถขนส่งมวลชนให้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซลมพิษทางกาศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้รถขนส่งมวลชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Automatic helmet-wearing detection for law enforcement using CCTV cameras 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 CHANGE OF MOTORCYCLE SPEED UNDER SPEED ENFORCEMENT CAMERA ON URBAN ARTERIAL IN KHON KAEN CITY, THAILAND 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Comparative study of real-world driving cycles, energy consumption, and CO2 emissions of electric and gasoline motorcycles driving in a congested urban corridor 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Correlations among motorcycle-related deaths, helmet law enforcement and helmet usage for ASEAN countries 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Estimating the willingness to pay and the value of fatality risk reduction for car drivers in Myanmar 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Fuzzy multi-attribute decision making for the selection of a suitable railway track maintenance plan: A case study in Thailand 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Mechanical properties, thermal conductivity, and sound absorption of pervious concrete containing recycled concrete and bottom ash aggregates 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Modeling of safety helmet use intention among students in urban and rural Thailand based on the theory of planned behavior and Locus of Control 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 MOTORCYCLE HELMET USE AND THE THEORY OF TRAFFIC PSYCHOLOGY FOR BEHAVIOR CHANGE IN LAO PDR 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Potential performance of urban land use and transport strategies in reducing greenhouse gas emissions: Khon Kaen case study, Thailand 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 PRELIMINARY EVALUATION OF HELMET LAW ENFORCEMENT BY CCTV CAMERA: CASE OF PHATUMUANG INTERSECTION, KHON KAEN CITY, THAILAND 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Psychological models for development of motorcycle helmet use among students in Vietnam 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Red light running by young motorcyclists: Factors and beliefs influencing intentions and behavior 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 The determinants of motorcyclists helmet use: Urban arterial road in Khon Kaen City, Thailand 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Track-quality index and degradation of railway track structure: The construction track doubling project of northeast line from thanon chira junction to khon kaen station, Thailand 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Traffic light color identification for automatic traffic light violation detection system 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 VEHICLE ACTUATED SIGNAL CONTROL FOR LOW CARBON SOCIETY 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุดารัตน์ ปีนะภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2545 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 ปริญญาโท - วศ.ม. วิศวกรรมการขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
2555 ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Mathematics) Missouri University of Science and Technology

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-01-24 01:22:42

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-12-11 13:52:31