นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kriangsak Prompak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963549
  • อีเมล : Kringsakp@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
เครื่องวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีดแบบพกพา เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านอินเตอร์เน็ต เครื่องควบคุมฐานกล้องโทรทรรศน์แบบพกพา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ ผ่านระบบ Internet of Things (IoT) 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 เครื่องวัดค่าอัดแน่นเม็ดเลือดแดงแบบพกพาที่ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 อุปกรณ์อ่านหมายเลชสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพาที่ใช้เทคนิคการอ่านบาร์โค้ด 2 มิตด้วยกล้องดิจิตอล 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ระบบวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิลจำนวน 8 ช่องและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติแบบออนไลน์ โดยอาศัยเครือข่าย GPRS และเว็บไซต์ Google docs spreadsheet 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ระบบเฝ้าตรวจวัดแบบไร้สายสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 เครื่องวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีดแบบพกพา 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจผ่านอินเตอร์เน็ต 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรดนัย กาศเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ขจรเดช เวียงสงค์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4 เกศวลี ยงรัมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ อาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/09/2550 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ 2556-02-04 11:49:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-10-18 18:17:25