นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว เกตุนภัส ศรีไพโรจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว เกตุนภัส ศรีไพโรจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kednapat Sriphairoj
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : ssriphairoj@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Status and molecular genetic monitoring of hybridization among the Pangasiid catfishes in Thailand 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การจำแนกชนิดปลาในกลุ่ม Pangasiidae ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ของยีน mtDNA 16S rRNA และ nrDNA ITS 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลนา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษาสายพันธุ์ปลานิลที่เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ปลาโมง (Pangasius bocourti) และลูกผสม (P. hypophthalmus X P. bocourti) 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Species identification of four economically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markers 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Species Identification of four econmically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markers 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Species identification of Pangasius fishes using AFLP-SSCP markers 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Identification of five species of Pangasiidae using two species-diagnostic AFLP-SSCP markers. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 BROODSTOCK MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY OF CAPTIVE STOCK OF MEKONG GIANT CATFISH Pangasianodon gigas. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลาบึก โดยวิธี Minimal kinship และ genetic relatedness 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 AFLP Sex Specific Markers Detected in Pangasianodon gigas and P. hypophthalmus Aquaculture 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Genetic aspect in broodstock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in Thailand 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Gene-centromere mapping at four microsatellite and five isozyme loci in Clarias macrocephalus based on meiotic gynogenetic offspring 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Mating Plan of Mekong giant catfish broodstock, Pangasianodon gigas 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Polymorphic microsatellite primers developed from DNA of the endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) and cross species amplification in three species of Pangasius 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมจำแนกเพศในปลาบึก Pangasianodon gigas และปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ปลาบึก 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Genetic relatedness of Mekong giant catfish broodstock, Pangasianodon gigas 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Genetic relatedness of Mekong giant catfish broodstock, Pangasianodon gigas. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การพัฒนาไมโครแซเทลไลท์ไพรเมอร์ในปลากัด 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วิไลวรรณ พวงสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศิริวรรณ ชูศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/06/2551 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตร
2551 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-07 11:17:11

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:46:14