นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sitthichai Panyasai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-697
  • อีเมล : panyasai_s@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อุบัติการณ์ของพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในจังหวัดพะเยา 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ไมโครอาร์เอ็นเอ: ชีววิทยาการสร้าง การทำหน้าที่และบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 อุบัติการณ์ของอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอสอีเอดีลีชัน ในจังหวัดพะเยา ตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ จากตัวอย่างเลือดโดยไม่ต้องสกัดดีเอ็นเอ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Quantification of hemoglobin Constant Spring in heterozygote and homozygote by a capillary electrophoresis method. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การตรวจยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 และข้อมูลทางโลหิตวิทยาในผู้เป็นพาหะบีตาธาลัสซีเมีย. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Comparison between capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography for detection and quantification of Hb constant spring [Hb CS; α142, Term→Gln (TAA>CAA IN α2)]. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Interference of Hemoglobin Hope on {beta}-Thalassemia Diagnosis by the Capillary Electrophoresis Method. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การศึกษาความถี%ของยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซ โดยใช้วิธีอัลลีลสเปซิฟิ กโพรีเมอเรสเชนรีแอคชันในประชากร จังหวัดพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การศึกษาความถี่ของยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซโดยใช้วิธีอัลลีลสเปซิฟิกโพรีเมอเรสเชนรีแอคชั่น ในประชากร จังหวัดพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในชาวเขา 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย : การศึกษาในระดับโมเลกุล. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Molecular confirmatory testing of hemoglobin Constant Spring by real-time polymerase chain reaction SYBR Green 1 with high-resolution melting analysis. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 อัตราการตรวจพบยีน α-thalassemia 1 ชนิด SEA ในผู้เป็นพาหะ β-thalassemia : การศึกษาใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การตรวจยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด เอสอีเอและไทยในพาหนะบีตาธาลัสซีเมีย เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพฟีทัลลีส ในประเทศไทย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ความชุกของฮีโมโกลบินอีในคนไทยเชื7อสายมลายูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 เบื7องต้นของความคงตัวของตัวอย่างเลือดต่อการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียวเพื%อการคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 การตรวจยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด เอสอีเอและไทย ในพาหะบีตาธาลัสซีเมีย เพือการควบคุมและป้องกันโรคธีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพฟีทัลลีส ในประเทศไทย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การตรวจหาภาวะฮีโมโกลบินเอฟสูง ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การประยุกต์ใช้เทคนิคแอลลีลสเปซิฟิกพีซีอาร์ เพือการศึกษาทางระบาดวิทยาของฮีโมโกลบินปากเซในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 - 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 ฮีโมโกลบินปากเซ (Hb Pakse’) ในหญิงตังครรภ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 การศึกษาความคงตัวของตัวอย่างเลือดต่อการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียวเพื่อการคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 ภาวะฮีโมโกลบินเอฟสูงแบบไม่แสดงอาการทางคลินิก (High HbF determinants) ในจังหวัดลำปาง. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั7งครรภ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 อุบัติการณ์ของภาวะ δβ-thalassemia และ Hereditary persistence of fetal hemoglobin (HPFH) ในประชากรภาคใต้ของประเทศไทย 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 อัตราการตรวจพบภาวะ δβ-thalassemia และ HPFH ในประชากรภาคใต้ของประเทศไทย. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 ระบาดวิทยาของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตัังครรภ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 อัตราการตรวจพบ (δβ)0-thalassemia และ Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin(HPFH) ทีพบบ่อยในประชากรภาคใต้ของประเทศไทย 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Compound heterozygote state for GgammaAgamma(deltabeta) degrees -thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Hemoglobin Heterogeneity among population in southern Thailand. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 การเปลี%ยนแปลงทางโลหิตวิทยาและค่าดัชนีเม็ดเลือดแดงในผู้เป็นพาหะอัลฟ่าและบีตาธาลัสซีเมีย. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Molecular basis and hematologic characterization of δβ-thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin in Thailand. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Interaction of hemoglobin E and several forms of α-thalassemia in Cambodian families 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 A simplified Screening for α-thalassemia 1 (SEA type) using a Combination of a Modified Osmotic Fragility Test and a Direct PCR on Whole Blood Cell Lysates 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/06/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี เ ท ค นิค ก า ร แ พ ท ย์ เ ท ค นิค ก า ร แ พ ท ย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-02-08 11:25:01

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-19 13:46:06