นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พัฒนา สมนิยาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พัฒนา สมนิยาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pattana Somniyam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ผลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไก่ไข่พันธุ์ HIXEC BROWN ในพื้นที่การจัดการเรียนการสอนสำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยในชุมชน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อน้ำพุง จังหวัดสกลนคร 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภุสอยดาวและพื้นที่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปรับใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในชุมชน 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในระบบนิเวศเกษตรกรรม ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ความหลากหลายของเห็ดในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/05/2540 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี - เทคโนโลยีการเกษตร-ผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2540 ปริญญาโท - ครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552 ปริญญาเอก - ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-02-18 12:01:26

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-08-16 17:05:42