นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Kasamsuk Ungchittrakool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963250
  • อีเมล : kasamsuku@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
วิธีการทำซ้ำแบบไฮบริดสำหรับการประมาณจุดตรึงของบางตัวดำเนินการแบบไม่เชิงเส้นและการประยุกต์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 วิธีการฟอร์เวิร์ดแบคเวิร์ดเพนนัลตี้สำหรับการแก้ปัญหาอินคลูชันแบบทางเดียว 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การมีอยู่จริงของจุดตรึงสำหรับการส่งแบบหดเทียมโดยแท้โดยการใช้เทคนิคทำซ้ำแบบภาพฉายในปริภูมิแคทซีโร 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหากึ่งดุลภาพบนปริภูมิเมตริกบริบูรณ์กับการประยุกต์สู่ทฤษฎีบทมินิแมกซ์ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ปัญหาเสริมเชิงทั่วไปและระเบียบวิธีสำหรับปัญหาดุลภาพผสมเชิงทั่วไปแบบใหม่ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ทฤษฎีบทจุดใกล้ชิดที่สุดสำหรับการส่งแบบคานนานและแบบเชตเตอร์เจียเชิงอนัตตาทั่วไป 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การมีอยู่จริงของผลเฉลยของปัญหาดุลภาพผสมเชิงทั่วไปและปัญหาอสมการแปรผันเสมือน เชิงทั่วไป 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล + น.ส.จิระประภา มั่นคง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ทฤษฎีบทการมีจริงและระเบียบวิธีสำหรับปัญหาจุดตรึงและและปัญหาจุดตรึงเชิงลำดับชั้นและการประยุกต์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 กระบวนการสาหรับการหาเซตำตอบของแบบจำลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 วิธีการประมาณแบบซ้ำของจุดตรึงของการส่งแบบหดเทียมโดยแท้และการประยุกต์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ทฤษฎีบทจุดตรึงและการลู่เข้าสำหรับบางการส่งแบบไม่ขยายทั่วไป 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 วิธีการทำซ้ำแบบไฮบริดสำหรับการประมาณจุดตรึงของบางตัวดำเนินการแบบไม่เชิงเส้นและการประยุกต์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรดนัย กาศเกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อนุพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปณิชา  เกศเกษมกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 จิรโรจน์ ตอสะสุกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 พัชรี มณีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 วรินทร์สินี วัฒนพาณิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 สะอาด อยู่เย็น อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ทวีสิทธิ์ ปัญญายง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/01/2552 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-02-20 15:03:48

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2561-09-18 15:34:58