นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Proespichaya Kanatharana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • อีเมล : proespichaya.k@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สังเคราะห์เส้นลวดพอลิเมอร์นาโนเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและดัดแปลงผิวขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดสารอินทรีย์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในตัวอย่าง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร(สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนรา ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษาหาปริมาณไนเตรตและไนโตรต์ในน้ำของภาคใต้ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐสุดา อินสอน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 มณฑณ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/04/2517 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - - Villanova University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-04-05 15:43:32

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:13:06