นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Siriphan Kongsawasdi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 0-5394-9291
  • อีเมล : asphi004@chiangmai.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Stride parameter during locomotion: Preliminary study of Asian elephant gait 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 The variations of body mass index and body fat in adult Thai people across the age spectrum measured by bioelectrical impedance analysis 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Heart Rate Change during Aquatic Exercise in Small, Medium and Large Healthy 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายบนพื้นราบและในน้ำ ภายหลังจากการเข้าเฝือกที่รยางค์ขาหน้า 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายในน้ำกับการเดินบนพื้นราบในสุนัขที่มีปัญหาข้อเสื่อม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดใยมุมมองของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในสัตว์เล็ก 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดในมุมมองของอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกงาน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การจัดทำสื่อวิดิทัศน์และคู่มือการฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การศึกษาผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/11/2541 ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-12-13 14:13:50

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:17:16