นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Siriphan Kongsawasdi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 0-5394-9291
  • อีเมล : siriphan.k@cmu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Prognostic Factors of Functional Outcome Assessed by Using the Modified Rankin Scale in Subacute Ischemic Stroke 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Prognostic Factors of Functional Recovery from Left Hemispheric Stroke 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Biomechanical Parameters of Asian Elephant (Elephas maximus) Walking Gait 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Clinical predictors for walking recovery within six months post stroke: A retrospective cohort study in Thailand 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Prognostic factors of functional outcome in ischemic stroke during 6 months after onset 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Stride parameter during locomotion: Preliminary study of Asian elephant gait 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 The variations of body mass index and body fat in adult Thai people across the age spectrum measured by bioelectrical impedance analysis 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Heart Rate Change during Aquatic Exercise in Small, Medium and Large Healthy 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การศึกษาเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายบนพื้นราบและในน้ำ ภายหลังจากการเข้าเฝือกที่รยางค์ขาหน้า 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายในน้ำกับการเดินบนพื้นราบในสุนัขที่มีปัญหาข้อเสื่อม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดใยมุมมองของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในสัตว์เล็ก 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดในมุมมองของอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกงาน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การจัดทำสื่อวิดิทัศน์และคู่มือการฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การศึกษาผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2541 ปัจจุบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-12-13 14:13:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-23 11:46:16